เจริญสุข เ., ตรีเดช ป. and ปั้นดี ว. (2013) “แรงจูงใจและบรรยากาศองค์กรที่ส่งผลต่อความยึดมั่นผูกพันต่อองค์กร ของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดบุรีรัมย์ ประเทศไทย”, Journal of Health and Nursing Research (Journal of Boromarajonani College of Nursing, Bangkok). ิBangkok, 27(2). Available at: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok/article/view/4813 (Accessed: 26 November 2022).