โสตถิผลอนันต์ ส., เข้มขัน เ. and นิโรธนันท์ อ. (2013) “รายงานวิจัยวิจัย ผลของการออกแบบการเรียนที่มีการใช้ประสบการณ์จริงในรายวิชาการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ 2 ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ”, Journal of Health and Nursing Research (Journal of Boromarajonani College of Nursing, Bangkok). ิBangkok, 27(1). Available at: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok/article/view/4804 (Accessed: 26 November 2022).