กั้วกำจัดจ. and จีระแพทย์ว. (1) “ประสบการณ์ความต้องการการดูแลของผู้ป่วยเด็กวัยเรียนที่ใส่ท่อหลอดลมคอ.”, Journal of Health and Nursing Research (Journal of Boromarajonani College of Nursing, Bangkok), 27(1). Available at: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok/article/view/4803 (Accessed: 13July2020).