ฤทธิ์ธาทร ข., ตรีเดช ป. and ครึกครื้นจิตร พ. (2013) “การปฏิบัติงานของนักกายภาพบำบัดในโรงพยาบาลเอกชนตามมาตรฐานกายภาพบำบัด”, Journal of Health and Nursing Research (Journal of Boromarajonani College of Nursing, Bangkok). ิBangkok, 27(1). Available at: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok/article/view/4798 (Accessed: 6 December 2022).