ปานเจริญ ร., ตรีเดช ป. and ครึกครื้นจิตร พ. (2013) “การปฏิบัติงานของวิสัญญีพยาบาลตามมาตรฐานวิชาชีพ ในโรงพยาบาลทั่วไปและโรงพยาบาลศูนย์ ในเขตภาคกลาง”, Journal of Health and Nursing Research (Journal of Boromarajonani College of Nursing, Bangkok). ิBangkok, 26(2). Available at: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok/article/view/4782 (Accessed: 6 December 2022).