ตรีเดช ป., ครึกครื้นจิตร พ. and ธนกาญจน์ น. (2013) “ความพึงพอใจในงานของพยาบาลโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนล”, Journal of Health and Nursing Research (Journal of Boromarajonani College of Nursing, Bangkok). ิBangkok, 26(2). Available at: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok/article/view/4779 (Accessed: 26 November 2022).