ศรีจำนงค์ น., รวิวรกุล ท., ละกำปั่น ส. and มาลาธรรม พ. (2013) “ผลของโปรแกรมการส่งเสริมการรับรู้ความสามารถตนเองของญาติผู้ดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่บ้าน”, Journal of Health and Nursing Research (Journal of Boromarajonani College of Nursing, Bangkok). ิBangkok, 26(1). Available at: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok/article/view/4769 (Accessed: 26 November 2022).