สมันตรัฐธ. (2015) “การใช้นิวโรบิคส์ เอ็กเซอร์ไซส์ เพื่อส่งเสริมความจำแก่ผู้สูงอายุที่มารับบริการ ในคลินิกเบาหวานและความดันโลหิตสูง ของศูนย์สุขภาพชุมชนศรีพิมาน THE NEUROBICS EXERCISE FOR MEMORY ENHANCEMENT IN ELDERLY PATIENTS RECEIVED SERVICES IN DIABETIC AND HYPERTENSION CL”, Journal of Health and Nursing Research (Journal of Boromarajonani College of Nursing, Bangkok), 31(2), pp. 106-120. Available at: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok/article/view/47639 (Accessed: 11July2020).