ระยาภ., เบญจกุลศ., เก่งการพานิชม., เก่งการพานิชธ. and ลัธธนันท์ก. (2015) “ผลของโปรแกรมส่งเสริมการเลิกสูบบุหรี่ตามแบบจำลองขั้นตอน การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของประชาชนในตำบลวังวน อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง EFFECTS OF THE SMOKING CESSATION PROGRAM APPLYING TRANSTHEORETICAL MODEL AMONG SMOKERS AT WONGWON SUB-DISTRICT, KUNTUNG DISTRICT, TR”, Journal of Health and Nursing Research (Journal of Boromarajonani College of Nursing, Bangkok), 31(2), pp. 9-25. Available at: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok/article/view/47632 (Accessed: 13August2020).