ใจเตี้ยส. (2015) “ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการบริโภคอาหารพื้นบ้านของผู้สูงอายุในเขตเมือง FACTORS RELATED TO LOCAL FOOD CONSUMPTION OF THE ELDERLY IN URBAN AREA”, Journal of Health and Nursing Research (Journal of Boromarajonani College of Nursing, Bangkok), 31(2), pp. 1-8. Available at: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok/article/view/47631 (Accessed: 4June2020).