โพธิ์พัฒนชัย อ., ศรเกษตริน อ. and จันทรา ร. (2015) “การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการพยาบาล ด้านภัยพิบัติสำาหรับนักศึกษาพยาบาล”, Journal of Health and Nursing Research (Journal of Boromarajonani College of Nursing, Bangkok). ิBangkok, 31(1), pp. 1–12. Available at: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok/article/view/39350 (Accessed: 2 December 2022).