ดีมะการพ. and สิริธรังศรีบ. (2014) “คุณลักษณะภาวะผู้นำ: กรณีศึกษาผู้บริหารการพยาบาลดีเด่น สาขาการบริการพยาบาล ระดับปฐมภูมิ จากสภาการพยาบาล Leadership Characteristics: A Case study of an Administrator who Received a Nursing Service Excellence Award at the Primary Care Level from the Thailan”, Journal of Health and Nursing Research (Journal of Boromarajonani College of Nursing, Bangkok), 30(2), pp. 48-57. Available at: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok/article/view/29283 (Accessed: 9April2020).