จิโรจน์กุลป., อนนท์รัตน์ก. and รัตนานุกูลง. (2014) “การพัฒนาแบบประเมินพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพของบุคคลตามสภาพจริงที่ประยุกต์ใช้ แบบจำลองการสร้างเสริมสุขภาพของเพ็นเดอร์ Development of an authentic health promotion behaviors assessment tool using Pender’s Health Promotion Model”, Journal of Health and Nursing Research (Journal of Boromarajonani College of Nursing, Bangkok), 30(1), pp. 57-71. Available at: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok/article/view/29277 (Accessed: 28September2020).