แก้วทองน., เติมศิริกุลชัยล., ลีระพันธ์ป., เก่งการพานิชธ. and แก้วดำเกิงข. (2014) “ความแตกฉานด้านสุขภาพในกลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองหอย จังหวัดสระแก้ว HEALTH LITERACY OF GROUP AT RISK OF HYPERTENSION AT BAN NONGHOI SUB-DISTRICT HEALTH PROMOTING HOSPITAL,SA KAEO PROVINCE”, Journal of Health and Nursing Research (Journal of Boromarajonani College of Nursing, Bangkok), 30(1), pp. 45-56. Available at: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok/article/view/29276 (Accessed: 25July2021).