นาคกุล ล., ตรีเดช ป., ปั้นดี ว. and ศิริ ส. (2014) “ความต้องการในการพัฒนาตนเองของบุคลากรในโรงพยาบาลรามาธิบดี (Needs of Self Development Among Ramathibodi Hospital Personnel)”, Journal of Health and Nursing Research (Journal of Boromarajonani College of Nursing, Bangkok). ิBangkok, 30(1), pp. 22–33. Available at: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok/article/view/29274 (Accessed: 6 December 2022).