คชาทอง พ., ตรีเดช ป. and ปั้นดี ว. (2014) “ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการดำเนินงานตามนโยบาย 3S ของผู้อำนวยการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในจังหวัดนครปฐม FACTORS ASSOCIATED WITH THE IMPLEMENTATION OF THE 3-S POLICY OF THE DIRECTORS OF TAMBON HEALTH PROMOTING HOSPITALS IN NAKHONPATHOM”, Journal of Health and Nursing Research (Journal of Boromarajonani College of Nursing, Bangkok). ิBangkok, 30(1), pp. 1–9. Available at: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok/article/view/29272 (Accessed: 26 November 2022).