ศรีจันทร์ อ., ตรีเดช ป. and ปั้นดี ว. (2013) “ความสุขในการทำงานของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล JOY AT WORK OF REGISTERED NURSES IN BUMRUGRAD INTENATIONAL HOSPITAL”, Journal of Health and Nursing Research (Journal of Boromarajonani College of Nursing, Bangkok). ิBangkok, 29(2), pp. 44–57. Available at: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok/article/view/28969 (Accessed: 6 December 2022).