อินทรสงเคราะห์ ด., ตรีเดช ป. and ปั้นดี ว. (2013) “การตัดสินใจบริจาคโลหิตในเขตกรุงเทพมหานคร BLOOD DONATION DECISION IN BANGKOK METROPOLITAN”, Journal of Health and Nursing Research (Journal of Boromarajonani College of Nursing, Bangkok). ิBangkok, 29(1), pp. 65–81. Available at: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok/article/view/28927 (Accessed: 6 December 2022).