พงษ์ขวัญ สุมลรัตน์. 2017. “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการบริหารความเสี่ยงของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม THE FACTORS INFLUENCING THE RISK MANAGEMENT OF PROFESSIONAL NURSES AT PHUTTHAMONTHON HOSPITAL IN NAKHONPATHOM PROVINCE”. วารสารวิจัยสุขภาพและการพยาบาล (วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ) 33 (1). ิBangkok. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok/article/view/99544.