ศรีชัยรัตนกูล เจียมใจ, ติรไพรวงศ์ ยุพาภรณ์, และ สุวิทยะศิริ เกษร. 2016. “ความรู้และพฤติกรรมการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ KNOWLEDGE AND BEHAVIOR OF APPLYING PHILOSOPHY OF SUFFICIENCY ECONOMY IN LIVING OF NURSING STUDENTS”. วารสารวิจัยสุขภาพและการพยาบาล (วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ) 32 (3). ิBangkok. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok/article/view/87429.