ผูกพันธ์ จิดาภา, วัชรสินธุ์ จินตนา, และ เดียวอิศเรศ วรรณี. 2016. “A COMPARISON OF PSYCHOLOGICAL WELL-BEING BETWEEN HIV-POSITIVE AND HIV-NEGATIVE ADOLESCENT AIDS ORPHANS การศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างของสุขภาวะทางจิตระหว่างเด็กวัยรุ่นกำพร้าจากเอดส์ที่ติดเชื้อเอชไอวีและเด็กวัยรุ่นกำพร้าจากเอดส์ที่ไม่ติดเชื้อเอชไอวี”. วารสารวิจัยสุขภาพและการพยาบาล (วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ) 32 (3). ิBangkok. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok/article/view/87059.