วัฒนพงศ์สถิต พิมพ์ฐดา, กังใจ วารี, and สุ่มเงิน ชมนาด. 2016. “ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความเข้มแข็งอดทนของผู้สูงอายุโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง FACTORS RELATED TO HARDINESS AMONG ELDERLY WITH CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE”. Journal of Health and Nursing Research (Journal of Boromarajonani College of Nursing, Bangkok) 32 (3). ิBangkok. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok/article/view/86933.