เตชะมวลไววิทย์ ศศิธร, ศรีคล้อ มัตถก, และ ทวีสุข ปภาวดี. 2016. “ผลของการสอนตรวจเต้านมด้วยตนเองโดยแกนนำสตรีชุมชนต่อความรู้และการปฏิบัติการตรวจเต้านมด้วยตนเองของสตรี: กรณีศึกษาชุมชนริมคลองสามเสน EFFECTS OF BREAST-SELF EXAMINATION PROGRAM OFFERED BY TRAINED FEMALE COMMUNITY LEADERS ON WOMEN’S BREAST-SELF EXAMINATION KNOW”. วารสารวิจัยสุขภาพและการพยาบาล (วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ) 32 (2). ิBangkok. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok/article/view/73750.