ส่งวัฒนายุทธ ปาณิสรา, วัฒนากร กมลพรรณ, กลิ่นหอม ขวัญตา, และ รัตนภาค พัชรนันท์. 2016. “การพัฒนาโปรแกรมการส่งเสริมสุขภาพในกลุ่มเสี่ยงความดันโลหิตสูงในชุมชนหนองพลับ จังหวัดเพชรบุรี DEVELOPMENT OF HEALTH BEHAVIOR PROMOTION PROGRAM AMONG PRE-HYPERTENSION ADULTS IN NONG-PLUB, PHETCHABURI PROVINCE”. วารสารวิจัยสุขภาพและการพยาบาล (วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ) 32 (2). ิBangkok. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok/article/view/73749.