บุญศิลป์ สุนีย์รัตน์, และ พานิชกุล กุลธิดา. 2016. “ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความต้องการของผู้ดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง FACTORS RELATED TO NEED OF CAREGIVERS IN STROKE PATIENTS”. วารสารวิจัยสุขภาพและการพยาบาล (วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ) 32 (2). ิBangkok. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok/article/view/73745.