ตปนียากร วรรณี. 2016. “กองบรรณาธิการ”. วารสารวิจัยสุขภาพและการพยาบาล (วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ) 32 (2). ิBangkok. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok/article/view/73738.