ทิพย์กาญจนเรขา กฤษณาพร. 2016. “คำแนะนำในการเตรียมต้นฉบับ”. วารสารวิจัยสุขภาพและการพยาบาล (วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ) 32 (1). ิBangkok. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok/article/view/64319.