แสงพิทักษ์ วรัญญา, และ อาชาพิทักษ์ อมรตา. 2016. “กิจกรรมนอกชั้นเรียนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับการดูแลพหุวัฒนธรรมของนักศึกษาพยาบาล EXTRACURRICULAR ACTIVITIES TO PROMOTE LEARNING ABOUT MULTICULTURAL CARE AMONG NURSING STUDENTS”. วารสารวิจัยสุขภาพและการพยาบาล (วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ) 32 (1). ิBangkok. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok/article/view/64315.