อุคพัชญ์สกุล ปัญชรี, เดียวอิศเรศ วรรณี, และ วัชรสินธุ จินตนา. 2016. “ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการรับรู้บทบาทการเป็นบิดาวัยรุ่นที่มีบุตรคนแรก FACTORS RELATED TO PERCEIVED FATHERHOOD ROLES OF FIRST-TIME ADOLESCENT FATHERS”. วารสารวิจัยสุขภาพและการพยาบาล (วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ) 32 (1). ิBangkok. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok/article/view/64277.