ศักดา เนาวรัตน์, เรืองสูง เพลินตา, วิทยพันธ์ ยุวดี, ศรเกษตริน อติญาณ์, and กัลกะ สุทธานันท์. 2016. “ผลของการให้โปรแกรมการสร้างเสริมสุขภาพแก่ผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 กรณีศึกษาศูนย์สุขภาพ ชุมชนโพหวาย THE EFFECTS OF HEALTH PROMOTION PROGRAMS FOR PATIENTS WITH TYPE 2 DIABETES AT PHO WAI PRIMARY CARE UNIT”. Journal of Health and Nursing Research (Journal of Boromarajonani College of Nursing, Bangkok) 32 (1). ิBangkok. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok/article/view/64276.