ชูจันทร์ เสาวนีย์, ทองใบ วนลดา, และ กรรมบุตร จีราภรณ์. 2016. “ผลของโปรแกรมส่งเสริมการรับรู้ความสามารถของตนและการสนับสนุนจากครอบครัวต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารของเด็กวัยเรียนตอนปลายที่มีภาวะน้ำหนักเกิน THE EFFECTS OF SELF-EFFICACY AND FAMILY SUPPORT PROMOTION PROGRAM ON CONSUMPTION BEHAVIOR AMONG LATE SCHOOL AGED CHILD”. วารสารวิจัยสุขภาพและการพยาบาล (วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ) 32 (1). ิBangkok. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok/article/view/64274.