เผื่อนด้วง อรุณี, และ ศิริวัฒน์ชัยพร รัตนาภรณ์. 2015. “การประยุกต์การเรียนรู้แบบร่วมมือในวิาจริยศาสตร์และกฎหมายวิชาชีพการพยาบาล APPLICATION OF COOPERATIVE LEARNING IN THE NURSING ETHICS AND LAWS COURSE”. วารสารวิจัยสุขภาพและการพยาบาล (วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ) 31 (3). ิBangkok. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok/article/view/56416.