วนวงศ์ไทย สุรางคินี, และ วิวัฒน์วานิช สุวิณี. 2015. “การพัฒนาขอบเขตเนื้อหาการส่งเสริมภาวะผู้นำในการจัดการสาธารณภัยของพยาบาล DEVELOMENT OF COVERAGE FOR PROMOTING NURSES’ LEADERSHIP IN DISASTER MANAGEMENT”. วารสารวิจัยสุขภาพและการพยาบาล (วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ) 31 (3). ิBangkok. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok/article/view/56411.