ด้วงแพง สุภาภรณ์. 2015. “สภาวะการทำหน้าที่ และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อสภาวะการทำหน้าที่ของผู้ป่วย โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง FUNCTIONAL STATUS AND FACTORS INFLUENCING FUNCTIONAL STATUS AMONG CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE”. วารสารวิจัยสุขภาพและการพยาบาล (วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ) 31 (3). ิBangkok. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok/article/view/56406.