เก่งการพานิช มณฑา, เบญจกุล ศรัณญา, เก่งการพานิช ธราดล, และ ลัธธนันท์ กรกนก. 2015. “ผลกระทบของการขึ้นภาษีสรรพสามิตบุหรี่ปี 2555 ต่อพฤติกรรม การบริโภคยาสูบของผู้บริโภคยาสูบปัจจุบัน IMPACT OF TOBACCO TAX INCREASE IN 2012 ON TOBACCO CONSUMPTION BEHAVIOR AMONG CURRENT TOBACCO USERS”. วารสารวิจัยสุขภาพและการพยาบาล (วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ) 31 (3). ิBangkok. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok/article/view/56404.