ภูศรี เด่นเดือน, and เกิดมงคล พัชราพร. 2013. “ผลของโปรแกรมฟื้นฟูสมรรถภาพโดยการมีส่วนร่วมของครอบครัว ต่อการเห็นคุณค่าในตนเอง และความเข้มแข็งในการมองโลก ของผู้เสพแอมเฟตามีน”. Journal of Health and Nursing Research (Journal of Boromarajonani College of Nursing, Bangkok) 28 (1). ิBangkok. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok/article/view/4845.