สุขีรัตน์ สุกัญญา, รวิวรกุล ทัศนีย์, และ แก้วบุญชู อรวรรณ. 2013. “ความสัมพันธ์ระหว่างความเชื่อด้านสุขภาพกับพฤติกรรมการป้องกันการติดเชื้อจากการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้นจังหวัดอ่างทอง”. วารสารวิจัยสุขภาพและการพยาบาล (วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ) 28 (1). ิBangkok. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok/article/view/4839.