ธรรมรักษา พิมพ์รัตน์. 2013. “ประสบการณ์ที่ประทับใจจากการเยือนบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย”. Journal of Health and Nursing Research (Journal of Boromarajonani College of Nursing, Bangkok) 27 (3). ิBangkok. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok/article/view/4833.