ศรีนวล สุภาวดี, ตรีเดช ปิยธิดา, and ปั้นดี วงเดือน. 2013. “ปัจจัยที่สัมพันธ์กับความพึงพอใจของผู้ประกอบการ ร้านอาหารต่อการดำเนินงานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร”. Journal of Health and Nursing Research (Journal of Boromarajonani College of Nursing, Bangkok) 27 (3). ิBangkok. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok/article/view/4831.