กอบกิจสุมงคล กนกกาญจน์, เอื้ออารี เพิ่มสุข, วรอาคม อาภาสิณี, and แสนเจริญสุทธิกุล นพวรรณ. 2013. “ผลของการฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจในผู้ป่วยโรคหัวใจ และหลอดเลือด ณ รพ.รามาธิบดี”. Journal of Health and Nursing Research (Journal of Boromarajonani College of Nursing, Bangkok) 27 (3). ิBangkok. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok/article/view/4824.