เจริญสุข เนาวรัตน์, ตรีเดช ปิยธิดา, และ ปั้นดี วงเดือน. 2013. “แรงจูงใจและบรรยากาศองค์กรที่ส่งผลต่อความยึดมั่นผูกพันต่อองค์กร ของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดบุรีรัมย์ ประเทศไทย”. วารสารวิจัยสุขภาพและการพยาบาล (วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ) 27 (2). ิBangkok. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok/article/view/4813.