ฤทธิ์ธาทร ขวัญชนก, ตรีเดช ปิยธิดา, and ครึกครื้นจิตร พีระ. 2013. “การปฏิบัติงานของนักกายภาพบำบัดในโรงพยาบาลเอกชนตามมาตรฐานกายภาพบำบัด”. Journal of Health and Nursing Research (Journal of Boromarajonani College of Nursing, Bangkok) 27 (1). ิBangkok. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok/article/view/4798.