ศรีงาม และคณะ วงเดือน, และ โสตถิผลอนันต์ สุมนา. 2013. “ผลของการให้คำปรึกษาปัญหาสุขภาพแบบกลุ่ม (เพื่อนช่วยเพื่อน) ต่อความสามารถในการดูแลตนเอง ของนักศึกษาพยาบาลที่มีอาการกระเพาะอาหารอักเสบ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีกรุงเทพ”. วารสารวิจัยสุขภาพและการพยาบาล (วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ) 26 (3). ิBangkok. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok/article/view/4788.