ศรีเกษม บุญหนัก, และ วิวัฒน์วานิช สุวิณี. 2013. “ผลของการจัดรูปแบบการพยาบาลต่อจำนวนวันนอนของผู้ป่วยศัลยกรรม และ ความพึงพอใจของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลราชวิถี”. วารสารวิจัยสุขภาพและการพยาบาล (วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ) 26 (3). ิBangkok. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok/article/view/4786.