ทังสุบุตร ยุพยงค์, รัตนานุกูล งามนิตย์, และ ศิริวัฒน์ชัยพร รัตนาภรณ์. 2013. “การดำเนินชีวิตและการปรับตัวของนักศึกษาพยาบาลโครงการผลิตพยาบาลวิชาชีพเพิ่ม เพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ”. วารสารวิจัยสุขภาพและการพยาบาล (วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ) 26 (2). ิBangkok. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok/article/view/4783.