ปานเจริญ รินทร์, ตรีเดช ปิยธิดา, and ครึกครื้นจิตร พีระ. 2013. “การปฏิบัติงานของวิสัญญีพยาบาลตามมาตรฐานวิชาชีพ ในโรงพยาบาลทั่วไปและโรงพยาบาลศูนย์ ในเขตภาคกลาง”. Journal of Health and Nursing Research (Journal of Boromarajonani College of Nursing, Bangkok) 26 (2). ิBangkok. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok/article/view/4782.