ตรีเดช ปิยธิดา, ครึกครื้นจิตร พีระ, and ธนกาญจน์ นิตยา. 2013. “ความพึงพอใจในงานของพยาบาลโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนล”. Journal of Health and Nursing Research (Journal of Boromarajonani College of Nursing, Bangkok) 26 (2). ิBangkok. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok/article/view/4779.