บึงอ้อ กรรณิการ์, และ ศิริมัย วิไลลักษณ์. 2013. “พฤติกรรมการมีวินัยในตนเองของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ”. วารสารวิจัยสุขภาพและการพยาบาล (วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ) 26 (2). ิBangkok. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok/article/view/4778.