ขันเงิน และคณะ อัญชลี, และ แก้วจันทรา ไขนภา. 2013. “ความรู้สึกต่อการปฏิบัติงานผิดพลาดบนตึกผู้ป่วยของ นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ”. วารสารวิจัยสุขภาพและการพยาบาล (วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ) 26 (2). ิBangkok. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok/article/view/4776.