ศรีจำนงค์ นิชธิมา, รวิวรกุล ทัศนีย์, ละกำปั่น สุนีย์, and มาลาธรรม พรทิพย์. 2013. “ผลของโปรแกรมการส่งเสริมการรับรู้ความสามารถตนเองของญาติผู้ดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่บ้าน”. Journal of Health and Nursing Research (Journal of Boromarajonani College of Nursing, Bangkok) 26 (1). ิBangkok. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok/article/view/4769.